Kas yra narystė Rūmuose?
 
Narystė Rūmuose – tai kiekvieno odontologo geros profesinės praktikos būtinasis elementas. Kiekvienas odontologas, kuris verčiasi gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialisto profesine praktika, nuo 2004 m. liepos mėnesio privalo tapti Rūmų nariu. Odontologo narystė Rūmuose – viena iš būtinųjų licencijuojamos veiklos laikymosi sąlygų, užtikrinanti, jog reglamentuojamos profesijos atstovas, t.y. odontologas tinkamai vykdo savo veiklą, laikosi teisės aktų reikalavimų, reikiamai tobulina profesinę kvalifikaciją.
Privaloma narystės arba registracijos profesinėse asociacijose (sąjungose, draugijose ir kitos teisinės formos vienetuose) praktika jau daugelį metų taikoma visose Europos Sąjungos bei kitose Vakarų valstybėse. Tai padeda užtikrinti reglamentuojamų profesijų atstovų interesų gynimą, kartu koordinuojant jų bendrus veiksmus bei prižiūrint profesinę veiklą.
 
 
Kaip tampama Rūmų nariu?

Odontologas, turintis galiojančią odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licenciją, Rūmų nariu tampa Rūmų teritorinių skyrių vadovams pateikęs visus tam reikalingus dokumentus ir Rūmų tarybai priėmus sprendimą įrašyti šį asmenį į Rūmų narių sąrašą.

Norint tapti Rūmų nariu, reikia pateikti:
  1.  prašymą įrašyti į Rūmų narių sąrašą (prašymas įrašyti į Rūmų narius)
  2.  dvi foto nuotraukas (3×4 cm)
  3.  dokumentą patvirtinantį, kad sumokėtas nario mokestis
  4.  pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas (jeigu pavardės asmens dokumentuose ir licencijoje nesutampa)
DĖMESIO! Pagamintas Rūmų nario pažymėjimas bus išsiųstas registruotu paštu prašyme nurodytu adresu.
Esant neaiškumų dėl Jūsų įgytos profesinės kvalifikacijos, Teritorinio skyriaus atstovas gali paprašyti Jūsų pateikti odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licencijos kopiją.
 
 
Pažymėjimų išdavimo bendrosios sąlygos
 
Dokumentai, susiję su pažymėjimų keitimu, pateikiami Rūmams tiesiogiai ar juos siunčiant paštu ar per kurjerio tarnybas.
Jeigu dokumentus pateikiami ne asmeniškai, o per įgaliotus atstovus, jie turi pateikti asmens tapatybę ir tinkamą atstovavimą patvirtinančius dokumentus.
Visais atvejai, kai pažymėjimo duomenys yra keičiami ar išduodamas pažymėjimo dublikatas, nario numeris, kuris kartu yra ir pažymėjimo numeris išlieka toks pats, išskyrus tuo atvejus, kai pažymėjimo duomenys keičiami Rūmų nariui įgijus kitą profesinę kvalifikaciją. Išduodant pažymėjimo dublikatą, yra pažymima, jog tai dublikatas.
 
Nario mokestis
 
Nario mokestis – tai Rūmų visuotinio susirinkimo nustatyto dydžio įmoka, skirta Rūmų funkcijų įgyvendinimui.
 
Dėmesio!
 
Nuo 2010 m. sausio 1 dienos Rūmų nario mokestis (patvirtintas  2009 m. gruodžio 12 d.  Rūmų įgaliotinių konferencijos metu):
 
Gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams –  200,- Lt/ 57,92 €    
Dantų technikams – 150,- Lt/ 43,44
Burnos higienistams– 60,- Lt/ 17,38
Gydytojo odontologo padėjėjams – 50,- Lt/ 14,48
   
 
Pirmųjų metų Rūmų nario mokestis absolventams, tais pačiais einamaisiais metais baigusiems studijas ir pateikusiems prašymą tapti Rūmų nariais (patvirtinta 2011 m. gegužės 27 d. Rūmų narių įgaliotinių konferencijos metu):
Gydytojams odontologams –  100,- Lt/ 28,96 € 
Dantų technikams – 75,- Lt/ 21,72
Burnos higienistams– 30,- Lt/ 8,69
Gydytojo odontologo padėjėjams – 25,- Lt/ 7,24
 
Nario mokestis mokamas kiekvienais metai iki kovo 31 dienos. Tai reiškia, jog nario mokestį už 2010 – uosius metus turite sumokėti ne vėliau kaip iki 2010 metų kovo 31 dienos.
 
Vadovaujantis, Rūmų statuto 50 straipsniu, studijas baigę asmenys, pirmąją nario mokesčio įmoką sumoka, atsiimdami odontologijos ar burnos priežiūros specialisto praktikos licencijas.
 
Odontologai, kurie verčiasi odontologo ar burnos priežiūros specialisto praktika nuo 2004 m. liepos, tačiau iki šiol nėra pateikę prašymo tapti Rūmų nariais, tai privalo kuo skubiau padaryti. Šie asmenys privalo sumokėti visų metų, kuriais vertėsi atitinkama praktika, skaičiuojant nuo 2004 metų, nario mokestį.
 
Nario mokestį galite mokėti mokėjimo pavedimu banke.
Mokėdami banke ar elektroniniu bankiniu pavedimu skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodykite asmens, už kurį mokate, vardą bei pavardę, Rūmų nario pažymėjimo numerį, taip pat ir metus, už kuriuos yra mokamas nario mokestis. Skiltyje „Gavėjas“ nurodykite:
Lietuvos Respublikos odontologų rūmai
kodas 300038139
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0428 5396
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
 
Grynaisiais pinigais nario mokestį galite mokėti tik Rūmų centrinėje buveinėje Vilniuje, adresu J. Jasinskio g. 16, Vilnius.


Rūmų narys privalo per 10 dienų pranešti Rūmams apie duomenų, nurodytų prašymo formoje pasikeitimą.
 
Tuo atveju, jei keičiasi Rūmų nario vardas, pavardė ar profesinė kvalifikacija, teikdamas Odontologų licencijavimo komisijai prašymą tikslinti licencijos duomenis, kartu pateikia turimą Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nario pažymėjimą ir vieną 3x4 dokumentinę nuotrauką, reikalingus Lietuvos Respublikos odontologų rūmų nario pažymėjimo duomenų patikslinimui ir atnaujinto Rūmų nario pažymėjimo išdavimui.
 
Praradus ar sugadinus pažymėjimą, išduodamas jo dublikatas.
Rūmų narys, praradęs ar sugadinęs pažymėjimą, privalo pateikti:
1. Prašymą išduoti pažymėjimo dublikatą;
2. Skelbimo laikyti pažymėjimo originalą negaliojančiu regioniniame laikraštyje kopiją;
3. vieną 3x4 dokumentinę fotonuotrauką.
 
Dėl nario mokesčio

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 29 straipsnio nuostatomis iš pajamų atskaitoma stojamųjų narių įnašų suma ir narių mokesčių suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, bei tikslinių nario įmokų suma, ne didesnė kaip 0,2 procento pajamų, jei šie įnašai, mokesčiai ir tikslinės įmokos sumokami vienetams, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams ir (arba) dalininkams, ir (arba) nariams.
 
Šio straipsnio nuostatos taikomos tik vienetams, kurie patys yra pelno nesiekiančio vieneto nariai (kai pati įmonė yra narė).
 
Tuo atveju, kai už savo darbuotoją, kuris yra pelno nesiekiančio vieneto narys, nario mokestį sumoka įmonė, tai iki 2009-12-31 d. sumokėtos nario mokesčio sumos leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamos.
 
Nuo 2010-01-01 d., kai už savo darbuotoją nario mokestį sumoka įmonė, šis mokestis yra laikytinas gyventojo natūra gautomis pajamomis ir apmokestinamas visais mokesčiais (pajamų mokestis 15%, privalomas sveikatos draudimo mokestis 6%, socialinio draudimo mokestis 33,98%). Leidžiamais atskaitymais bus pripažįstami – sumokėtas nario mokestis ir priskaičiuotas 30,98% socialinio draudimo mokestis.

Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 2001 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-675 (aktuali redakcija 2010-12-31) 29 straipsnio “Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos” komentaras:
 
„Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius specialūs apskaitos dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) neišrašomi. Sumokėti stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai atitinkamoms programoms vykdyti ar renginiams organizuoti narių leidžiamiems atskaitymams (neviršijant šiame straipsnyje nustatytų dydžių) pripažįstami remiantis jų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais.“
Paieška
Renginiai